Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w Regulaminie ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL, dostępnym na stronie https://ziolaukochane.pl/. Korzystanie z serwisu www.ziolaukochane.pl jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i Regulaminu ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL. Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu ziolaukochane.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Agnieszka Pietrzyk-Dąb, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Agnieszka Pietrzyk-Dąb, adres prowadzenia działalności: ul. Józefowska 95/2, 40-145 Katowice, NIP: 869-172-98-24, adres e-mail: agnieszka-pietrzyk@gazeta.pl, Jest administratorem w rozumieniu RODO, oznacza to, że ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą:

– podmioty zapewniające hosting serwisu www.ziolaukochane.pl, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych oraz operatorzy płatności.

Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na:

– udostępnienie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży.

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem serwisu www.ziolaukochane.pl są przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, a także w trakcie kontaktu email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu www.ziolaukochane.pl. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych, świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

 1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Jednocześnie w celu podatkowym będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem serwisu ziolaukochane.pl. Dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług. Prawnie uzasadnionym interesem ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL jest prowadzenie marketingu własnych usług. Administrator, na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody, ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 1. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH 

ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL przetwarza, zbiera, przechowuje, analizuje dane osobowe Użytkownika serwisu ziolaukochane.pl w celu:

– zapewnienia obsługi konta i transakcji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,

– pomocy w założeniu i zarządzaniu kontem lub kontami Użytkownika,

– umożliwienia pełnego korzystania z serwisu ziolaukochane.pl, w tym zawierania umowy sprzedaży,

– kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

– zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,

– prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług,

– rozpatrywania próśb Użytkownika kierowanych do ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL,

– organizowania programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,

– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

– zapewnienia obsługi usług płatniczych oraz wykonania płatności z tytułu transakcji w serwisie ziolaukochane.pl.

 1. BEZPIECZEŃSTWO 

Wszystkie dane zbierane przez ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 1. ZMIANA POSTANOWIEŃ

W razie konieczności ZIOŁA UKOCHANE MEDICAL może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

 1.  DANE KONTAKTOWE 

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: agnieszka-pietrzyk@gazeta.pl.

 1.  COOKIES  
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika: komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używa oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Użytkownik samodzielnie może zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim wygodzie Użytkownika – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies:
  1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie się Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. 
  2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla niego dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jest zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. 
 7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. W razie wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.