Regulamin

 1. O NAS 
 1. Właścicielem Zioła Ukochane Medical jest Agnieszka Pietrzyk-Dąb, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Pietrzyk-Dąb (adres prowadzenia działalności: ul. Józefowska 95/2, 40-145 Katowice) wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 869-172-98-24, REGON: 122457707, adres poczty elektronicznej: agnieszka-pietrzyk@gazeta.pl (dalej jako „Usługodawca”). 
 1. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży.

2. DEFINICJE 

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
 1. BLOG –  Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
 2. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez sprzedających stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie produktu, sposobu płatności i dostawy.
 5. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczone indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
 8. KONTO SPRZEDAWCY, SKLEP – rodzaj Konta Usługobiorcy z dodatkowymi funkcjonalnościami umożliwiającymi prowadzenie sprzedaży w Serwisie Internetowym, tworzony po pozytywnej weryfikacji zgodnie z Regulaminem i przeznaczony dla Sprzedawcy. Sklep posiada dodatkowe funkcjonalności wskazane szczegółowo na stronie Serwisu, umożliwiające m.in. wystawianie Produktów w Serwisie Internetowym, zawieranie Umów Sprzedaży jako Sprzedawca.
 9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 10. PRODUKT –  dostępne w Serwisie Internetowym towary i usługi, których producentem jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 11. SPRZEDAWCA – Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ZIOLAUKOCHANE.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://ziolaukochane.pl/
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pomocą Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 16. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 17. USŁUGODAWCA – AGNIESZKA PIETRZYK-DĄB prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Pietrzyk-Dąb (adres prowadzenia działalności: ul. Józefowska 95/2, 40-145 Katowice) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 869-172-98-24, REGON: 12245770, adres poczty elektronicznej: agnieszka-pietrzyk@gazeta.pl.
 18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą lub ze Sprzedawcami. 

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZEDAŻY 

 1. Do złożenia zamówienia na stronie www.ziolaukochane.pl uprawniony jest Kupujący, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Dokonanie zapłaty dostępne jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz innych urządzeń obsługujących przeglądarkę internetową.
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony www.ziolaukochane.pl w zakładce „Sklep”.
 3. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien dokonać zamówienia na stronie www.ziolaukochane.pl oraz płatności za pośrednictwem jednego z portalu płatności internetowych: Przelewy24, BLIK oraz karta Visa i MasterCard.  Zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu Zamówienia w portalu Przelewy24 lub dokonaniu płatności metodą BLIK, lub kartą Visa i MasterCard. 
 4. Kupujący otrzyma wszelkie informacje dotyczące Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.ziolaukochane.pl.
 5. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Kupującego w przeciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. 
 6. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji w przeciągu 3 dni roboczych. 
 7. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia.  
 8. Przed dokonaniem Zamówieniem Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.ziolaukochane.pl w zakładce Regulamin.
 9. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 10. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

4. PŁATNOŚĆ 

 1. Płatność, za Produkt zakupiony na stronie, dokonywana jest za pomocą wyboru metody „za pobraniem” lub portalu: Przelewy24, BLIK, karta Visa i MasterCard.
 2. Kupujący przy wyborze metody płatności „za pobraniem” finalizuje zakup płatnością — gotówką przy odbiorze przesyłki. 
 3. Sprzedawca umożliwia płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży przy użyciu systemu płatności, jakim jest portal Przelewy24, który jest obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068.
 4. Sprzedawca umożliwia płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży przy użyciu systemu płatności mobilnych BLIK, który obsługuje 19 banków takich jak: AliorBank, ING, Milleniu, mbank, Santander, Bank Polski, GetIN Bank, CreditAgricole, NobleBank, BNP Paribas, BAnk Pekao,Banki Spółdzielcze, Grupa BPS, NEST, Bank Pocztowy, Bank Spóldzielczy w Brodnicy, BOŚ Bank, citi handlowy, BSR. 
 5. Sprzedawca umożliwia płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży przy użyciu metody płatności karty Visa i MasterCard. 
 6. Firma Zioła Ukochane Medical nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia pojawiające się podczas weryfikacji płatności w systemach: Przelewy24, BLIK oraz karty Visa i MasterCard.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Kupujący posiada prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Zioła Ukochane Medical, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Wygaśnięcie terminu odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
 1. w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 2. zawarcia umowy.

3.   Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

4. Sprzedawca posiada obowiązek niezwłocznie przesłać kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Kupujący posiada obowiązek zwrócenia Sprzedającemu nie później niż 14 dni zwracanych produktów. 

6. Sprzedający posiada niezwłocznie obowiązek, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane Płatności od Kupującego, włącznie z kosztami dostawy. Wyjątek stanowią koszty dodatkowe, które ewentualnie wynikają z wyboru przez Kupującego innego sposobu dostawy, niż najtańszy sposób formy dostawy. Do zwrotów płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym posłużył się Kupujący podczas pierwotnej transakcji. W przypadku zapłaty przez BLIK lub za pomocą karty kredytowej, zwrot nastąpi na powiązane konto BLIK lub konto karty kredytowej. 

7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

6. REKLAMACJE 

 1. W przypadku wystąpienia wady Profuktu Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji. 
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może na zasadach oraz terminach określających w Kodeksie Cywilnym: 
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady. 

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres poczty elektronicznej: agnieszka-pietrzyk@gazeta.pl.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Usługodawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Produktu na swój własny koszt, na adres: ul. Józefowska 95/2, 40-145 Katowice, Polska.

5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: agnieszka-pietrzyk@gazeta.pl.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

7. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.ziolaukochane.pl 
 2. Zakup Produktów dozwolony wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2022.

ziolaukochane
Jestem psychologiem,psychoterapeuta i właścicielem marki Zioła Ukochane